Bảo tàng Gốm cổ Gò sành. Nơi bảo tồn và lưu giữ những giá trị Phương Đông Sống Mãi

Don to cao

Don to cao (1)Don to cao (2)Don to cao (3)Don to cao (4)Don to cao (5)Don to cao (6)

Bản kiến nghị

Bản kiến nghị của ông Nguyễn Vĩnh Hảo

quyet dinh 1169-page-001

quyet dinh 1169-page-002

qd 157-page-001

van ban 475-page-001

One thought on “Bảo tàng Gốm cổ Gò sành. Nơi bảo tồn và lưu giữ những giá trị Phương Đông Sống Mãi

 1. Chưa bàn đến nội dung và các tình tiết của sự việc, chỉ dòm sơ qua mấy văn thư mà ông Hảo đưa ra, tôi đã thấy:

  Tại văn thư số 1169/SVHTTDL-TTr, ngày 11/7/2014 của Sở VHTTDL Bình Định gửi Bộ VHTTDL và Cục Di sản Văn hóa, có nêu:

  “… tại Tờ trình số 1269/TTr-SVHTTDL, ngày 22/11/2011 về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Bảo tàng gốm cổ Gò Sành – VIJAYA Chămpa – Bình Định…”;

  Nhưng đến ngày 04/02/2013, “… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, qua văn thư số 151/SVHTTDL-NVVH gửi UBND tỉnh Bình Định, tại điểm 3. của văn thư vẫn còn xác nhận sự tồn tại của Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành – VIJAYA Chămpa – Bình Định qua nội dung “… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hổ trợ kinh phí vận chuyển theo đề xuất của Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành – Vijaya Chămpa – Bình Định là 26.700.000 đồng…”;

  Và tại văn thư số 475/UBND-VX, ngày 06/02/2013, UBND tỉn Bình Định vẫn còn “… 1. Đồng ý chủ trương cho Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành – Vijaya Chămpa – Bình Định thực hiện chương trình…” và “… Đề nghị Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành – Vijaya Chămpa – Bình Định phối hợp với “… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan triển khai thực hiện./.”

  Điều đó chứng tỏ:

  1./ Văn thư số 1169/SVHTTDL-TTr, ngày 11/7/2014 của Sở VHTTDL Bình Định gửi Bộ VHTTDL và Cục Di sản Văn hóa, có căn cứ không đúng. Và Tờ trình số 1269/TTr-SVHTTDL về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Bảo tàng gốm cổ Gò Sành – VIJAYA Chămpa – Bình Định là không đúng và không có giá trị pháp lý: chỉ mới là một “tờ” để “trình” mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều cơ bản nhất về mặt pháp lý là để “bãi bỏ một Quyết định” phải bằng, ít nhất, là một Quyết định của cấp đã Quyết định thành lập nó hoặc cấp cao hơn, chớ không thể bằng một “tờ trình” của một cơ quan chuyên môn là Sở VHTT và DL được!

  2./ Một việc rất cơ bản, mang tính nguyên tắc sơ đẳng như vậy mà đã “trời ơi, đất hỡi” rồi thì nói gì đến những việc khác?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>